SAISTĪBU ATRUNAS

Pirkšanas noteikumi

1. Pasūtījumu noformē persona, kas veic pirkumu interneta veikalā www.galdaspele.lv (turpmāk tekstā – Pircējs) un www.galdaspele.lv pārstāvis, t.i. firma SIA „Goldingen Games" (turpmāk tekstā – Pārdevējs). Pasūtījuma noformēšana interneta veikalā ir pielīdzināma pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanai.

1.1. Pasūtījuma noformēšana

Pasūtījumu pieņemšana notiek 24 stundas diennaktī. Pasūtījumu apstrāde tiek veikta katru dienu no 9:00-17:00.  Pircējs veic pasūtījumu elektroniskā veidā, pievienojot preci virtuālajā pirkuma grozā. Pasūtījums tiek noformēts, kad Pircējs veic apmaksu  uz Pircēja e-pastu nosūtīto priekšapmaksas rēķinu.

Pēc pasūtījuma veikšanas pasūtītājs uz savu e-pastu saņem pasūtījuma apstiprinājumu.

1.2. Pasūtījuma stāšanās spēkā

Pasūtījums stājas spēkā no brīža, kad attiecīgā apmaksas summa par pirkumu interneta veikalā ienāk Pārdevēja norēķinu kontā.

2. Cena un preces apmaksa

Preču cenas interneta veikalā ir norādītas eiro. Visas cenas ir norādītas ar 21% pievienotās vērtības nodokli.

Pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējam tiks uz e-pastu nosūtīts priekšapmaksas rēķins un Pircējs var tā apmaksu veikt sev ērtākajā veidā jebkurā internetbankā vai banku filiālē.

3. Preces piegādes termiņš un veidi

Preces piegādes termiņš, ja prece ir noliktavā, ir 2-5 darba dienas. Piegādes termiņš tiek skaitīts no brīža, kad līgums ir stājies spēkā, t.i. saņemta pirkuma apmaksa (punkts 1.2.).

Pirkuma noformēšanas laikā Pircējam tiek piedāvāts izvēlēties preces saņemšanas veidu un vietu. Piegāde tiek nodrošināta saskaņā ar OMNIVA pakomātu un PASTA STACIJAS terminālu piegādes noteikumiem.

Ar OMNIVA pakomātu preču saņemšanas noteikumiem var iepazīsties šeit.

Ar PASTA STACIJAS terminālu preču saņemšanas noteikumiem var iepazīties šeit.

Pircējs var izvēlēties arī BEZMAKSAS SAŅEMŠANAS VIETU, kura tiek piedāvāta pirkuma groza noformēšanas laikā. Ja ir izvēlēta bezmaksas saņemšanas vieta, Jums uz e-pastu vai mobilo tālruni tiks nosūtīta informācija, tiklīdz prece būs nogādāta izvēlētajā vietā.

Izdevumus par nepareizas piegādes informācijas sniegšanu apmaksā Pircējs. Ja Pircējs pēc atbilstošas īsziņas saņemšanas no OMNIVA vai PASTA STACIJAS par preces saņemšanas vietu un saņemšas termiņu preci neizņem, Pircējs apmaksā izdevumus, kas radušies Pārdevējam par preces nosūtīšanu atpakaļ un atkārtotu piegādi. Izdevumi tiek aprēķināti pēc tā brīža OMNIVA un/vai PASTA STACIJAS cenrādi. Šādā gadījumā Pircējs nevar atteikties no pasūtījuma un pieprasīt atgriezt naudu par Preci.

4. Preces atgriešana un pasūtījuma anulēšana

LR MK noteikumi par distances līgumu 9.punkts nosaka, ka Patērētājam (Patērētājs, atbilstoši "Patērētāju tiesību aizsardzības likuma" 1.panta 3.daļai ir "fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību") ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Taču, tai pat laikā jāņēm vērā, ka LR MK 2002.gada 28.maija noteikumu Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu" 14.1 punkts nosaka: "Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai".

Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Lai realizētu atteikuma tiesības, Jums jāiesniedz parakstīts brīvā formā noformēts atteikuma iesniegums (jānorāda pasūtījuma numurs, preces saņemšanas datums un bankas rekvizīti, uz kuriem veicama naudas atmaksa). Atteikuma iesniegums jānosūta uz e-pastu: shop@goldingengames.com.

Atteikuma iesnieguma vai veidlapas nosūtīšana 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo Jūs no jebkurām līgumsaistībām, izņemot no izmaksām, kas saistītas ar preces atgriešanu. Pircējam ir pienākums 7 dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma vai veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam. Preces iepakojums un pati prece nedrīkst būt bojāta, lietota, sasmērēta, detaļas nedrīkst būt atdalītas no loksnēm, neviena no detaļām nedrīkst būt nozaudēta. Bojātas preces vai tās iepakojuma gadījumā, prece netiek pieņemta atgriešanai. Pārdevējs nenes atbildību par nerūpīgi sargātiem īpašumtiesību sertifikāta un pases unikālajiem numuriem pirms to reģistrācijas.

Ja atrieztā prece ir bojāta, un bojājuma iemesls nav saistīts ar Pārdevēja darbībām, kā arī, ja izstrādājums bija izmantots precei neparedzētam nolūkam, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju par preces bojājumiem. Ja Pircējs nepiekrīt kompensācijas summai, viņam ir tiesības pieprasīt neatkarīgu ekspertīzi. Eksperta pakalpojumus apmaksā puse, kuras viedoklis izrādījās nepamatots.

5. Preces atgriešana

Pārdevējs nav atbildīgs:

a) par preci, kuru sabojāja Pircējs;

b) par bojājumiem/trūkumiem, kuri parādās precei neparedzētas izmantošanas rezultātā.

Par preces neatbilstību prasībām ir nepieciešams ziņot pa e-pastu – shop@goldingengames.com.

Gadījumā, ja prece neatbilst prasībām, kādām tā ir paredzēta. Pircējam ir tiesības aizvietot preci pret preci, kura atbilst prasībām un kuram nav fizisku trūkumu, vai arī atteikties no pasūtījuma un atgriezt preci, iepriekš vienojoties par preces atgriešanas veidu un vietu. Preces atgriešanas gadījumā transporta izmaksas kompensē Pārdevējs.

Summa, kura tika samaksāta par atgrieztajām precēm, tiek pārskaitīta atpakaļ Pircējām uz viņa bankas kontu 14 – 30 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.

Ja Pircējs izmantoja preci arī pēc trūkuma konstatēšanas, tad Pircēja pretenzijas netiek ņemtas vērā.

6. Privātums

Personas privātums tiek ievērots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums".

Pārdevējam nav tiesību izplatīt Pircēja datus. Pārdevējs neatklāj citām personām informāciju par Pircēju, un Pircējam ir tiesības pieprasīt izdzēst savus datus no Pārdevēja datu bāzes.

Pārdevēja pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām, kad to pieprasa likums.

Pārdevējs veic visus iespējamos pasākumus personas personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Pasūtījuma apstrādei tiek Pircējam prasīts sniegt tādu informāciju kā – vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. Pārdevējs nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu interneta veikalā nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Pircējs piekrīt personas datu apstrādei.

8. Nepārvaramā vara

Pārdevējs nav atbildīgs (arī finansiāli) par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata katastrofām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras darbības pārtraukšanu. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs darīs visu savu iespēju robežās, lai pēc to beigšanās, maksimāli ātri nodrošinātu saistību izpildi.

9. Citi nosacījumi

Pirkšanas noteikumi ir vienādi visiem klientiem. Neskaitot sastādītos vispārīgos pirkšanas noteikumus abas puses – gan Pircēju, gan Pārdevēju – aizsargā Latvijas Republikas likumi. Pircēja- patērētāja tiesības aizsargā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, papildināt vai koriģēt šos noteikumus, par to attiecīgi izdarot atzīmi par izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras veiktās izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas dienu.

Radušos konflikta gadījumā ar saviem klientiem Pārdevējs risina mierīgā un draudzīgā veidā – sarunu ceļā. Ja tomēr puses nespēj atrast piemērotu risinājumu, tad abām pusēm ir tiesības griezties attiecīgās iestādēs.

10. Rekvizīti

SIA "Goldingen Games"

Reģ. nr: 40103625224

PVN Reģ. nr: LV40103625224

Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 39-2, Rīga, LV-1011, Latvija

Konti:

A/S Swedbank: LV75HABA0551036247179

Portāla lietošanas noteikumi

1. Šie Portāla lietošanas notiekumi (turpmāk tekstā-Noteikumi) nosaka portāla www.galdaspele.lv  (turpmāk – Galdaspele.lv) lietošanas kārtību, nosacījumus un ir saistoši visiem –gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem  Galdaspele.lv lietotājiem (turpmāk tekstā – lietotājs).

2. Galdaspele.lv paredzēts galda spēles „Goldingen” un citu galda spēļu un fanu piederumu tirdzniecībi, popularizēšanai, pasākumu organizēšanai, Goldingen pasu reģistrēšanai, Goldingen īpašumtiesību reģistrēšanai un Goldingen fanu kustības nodrošināšanai visiem interesentiem.

3. Portālu uztur un administrē SIA Goldingen Games , reģ. Nr. 40103625224.

4. Galdaspele.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.

5. Lai kļūtu par Galdaspele.lv reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.

6. Lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.

7. Katram reģistrētajam portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.

8. Kļūstot par reģistrēto Galdaspele.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.

10. Katrs reģistrētais Galdaspele.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem reģistrētajiem Galdaspele.lv lietotājiem un ka šo datu izmantošana nav atkarīga no Galdaspele.lv.

11. Galdaspele.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā var bez iepriekšēja brīdinājuma liegta vai ierobežota pieeja portālam Galdaspele.lv vai arī šī lietotāja profils var tikt izdzēsts no portāla Galdaspele.lv.

12. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Galdaspele.lv ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

13. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.

14. Portālā ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros Portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt.

15. Katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces) izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

16. Portālā reģistrēts lietotājs jebkurā brīdī var izbeigt savu dalību Portālā reģistrēta lietotāja statusā, dzēšot savu Portālā izveidoto profilu.

17. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes.

18. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst Portāla reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, video, attēlus, audio materiālus, linkus uz citām interneta vietnēm u.c. informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti , nepaskaidrojot iemeslus.

19. Katrs Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Portālā (tajā skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas rezultātā. Lietotājam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. Portālā tikai tādu saturu, uz kuru lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.

20. Portālā ir aizliegts ievietot informāciju vizuālu, audio, rakstisku, linku veidā vai veikt darbības, kas:

20.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

20.2. aizskar personas godu un cieņu;

20.3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

20.4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

20.5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai).

20.6. ir surogātpasts (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņota reklāma;

20.7. kas ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklāmēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā;

20.8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību;

20.9. satur informāciju vai reklamē psihotropas vielas, psihotropam vielām pielīdzināmas vielas vai augus;

20.10. pārkāpj normatīvos aktus un LR likumdošanu.

21. Galdaspele.lv neatbild par Portālā ievietoto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas rezultātā. Tāpat Galdaspele.lv neatbild par Portāla pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, Portāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā.

22. Lietotāja privātums tiek ievērots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums".

23. Galdaspele.lv nav tiesību izplatīt Pircēja datus. Galdaspele.lv neatklāj citām personām informāciju par Lietotāju, un Lietotājam ir tiesības pieprasīt izdzēst savus datus no Galdaspele.lv datu bāzes.

24. Galdaspele.lv neglabā lietotāja paroles.

25. Galdaspele.lv pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām, kad to pieprasa likums.

26. Galdaspele.lv veic visus iespējamos pasākumus personas personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

27. Galdaspele.lv nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

28. Lietotājs var sazināties ar Portāla administrāciju, rakstot e-pastu uz e-pasta adresi: info@goldingengames.com.

Intelektuālais īpašums

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, dizainparaugiem, logotipiem, tekstu, grafiskām zīmēm, fotogrāfijām, attēliem, ilustrācijām ir SIA “Goldingen Games” īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Jebkura intelektuālā īpašuma izmantošana komerciāliem nolūkiem ir atļauta tikai ar SIA “Goldingen Games” rakstisku atļauju.